Khóa hội nhập tổng hợp

Khóa học gồm có 600 giờ học + 100 giờ học khóa định hướng. Mục đích của khóa học này là để dạy cho những người tham gia đạt đến trình độ B1 của tiếng Đức và làm quen với cuộc sống ở Đức. Khóa học này được hoàn thành với bài kiểm tra ngôn ngữ DTZ (bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư).Khóa định hướng trình bày về các lĩnh vực cấu trúc của bang, các quyền cơ bản, lịch sử và trách nhiệm, nghĩa vụ và văn hóa ở nước Đức) và đặc biệt là về các giá trị như sự khoan dung và bình đẳng giới. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ làm bài kiểm tra LiD (Sống ở Đức).

Khóa hội nhập xóa mù chữ

Khóa học xóa mù chữ nhằm mục đích chính là học đọc và viết bằng tiếng Đức. Khóa học gồm có 900 giờ, nhưng có thể kéo dài đến 1200 giờ. Ngoài ra còn có 100 giờ cho khóa định hướng (xem các khóa hội nhập tổng quát). Khóa học gồm có một khóa học alpha  cơ bản, khóa học alpha nâng cao A và khóa học alpha nâng cao B với 300 giờ học mỗi khóa. Mục đích của khóa học là để bạn thực hiện thành công bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư (DTZ) và Sống ở Đức (LiD) vào cuối khóa học.

Khóa học ngôn ngữ hướng nghiệp A2

Bạn chưa thành công trong kỳ thi DTZ và chưa đạt được trình độ A2, nhưng vẫn muốn học tiếng Đức? Vậy khóa học ngôn ngữ hướng nghiệp A2 chính là lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Khóa học gồm có 400 giờ học. Khóa học này được hoàn thành bằng kỳ thi tiếng Đức telc A2. Để tham gia, bạn cần có giấy chứng nhận tư cách hợp lệ do trung tâm việc làm hoặc cơ quan tuyển dụng cấp. Nếu không thành công, bạn có thể học lại khóa học này.

Khóa học ngôn ngữ hướng nghiệp B1

Bạn chưa vượt qua bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư (DTZ) nhưng chắc chắn muốn tiếp tục học tiếng Đức và đạt trình độ B1? Vậy khóa học này chính xác là dành cho bạn.400 giờ học này chủ yếu tập trung vào việc nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ hướng nghiệp đơn giản và vượt qua kỳ thi telc B1 để hoàn thành khóa học. Để tham gia, bạn cần có giấy chứng nhận tư cách hợp lệ do trung tâm việc làm hoặc cơ quan tuyển dụng cấp. Nếu không thành công, bạn có thể học lại khóa học này.

Khóa hội nhập dành cho phụ nữ

Khóa hội nhập dành cho phụ nữ lên tới tối đa 1000 giờ học đem lại vốn ngôn ngữ phù hợp cho cuộc sống ở Đức. Thêm vào nội dung của khóa hội nhập, khóa học này còn có điểm đặc biệt như sau: Bạn sẽ tìm hiểu trường mẫu giáo hoặc trường học cho con bạn trong suốt khóa học. Giáo viên của khóa học là phụ nữ. Bạn sẽ gặp những người phụ nữ khác có cùng các mối quan tâm trong khóa học. Trong khóa học, bạn sẽ trình bày về các chủ đề mình đặc biệt quan tâm,chẳng hạn như việc nuôi nấng và giáo dục con cái cũng như các dịch vụ tư vấn đặc biệt tại nơi bạn cư trú. Ngoài ra bạn cũng sẽ đề cập đến sự khác biệt và tương đồng giữa cuộc sống của phụ nữ ở Đức và tại   quê hương của bạn. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể làm bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư (DTZ) và Sống ở Đức (LiD).

Khóa hội nhập cho người học có tiếng mẹ đẻ không phải là chữ Latinh

Những người tham gia đã biết đọc và viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tuy nhiên, họ không quen thuộc với hệ thống chữ viết Latinh, chẳng hạn như ngôn ngữ sử dụng là tiếng Đức, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Khóa học bao gồm tất cả các chủ đề và phương tiện giao tiếp ngôn ngữ của một khóa hội nhập, qua đó việc tiếp nhận hệ thống chữ viết Latinh đặc biệt đóng vai trò vô cùng quan trọng ngay từ đầu. Khóa học có thể lên tới tối đa 1000 giờ học (900 giờ + 100 giờ khóa định hướng). Khóa học này cũng được hoàn thành với hai bài kiểm tra cuối khóa là bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư  (DTZ) và Sống ở Đức (LiD).